logo
สมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน
Oil Industry Environmental Safety Group Association
logo
สมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน
Oil Industry Environmental Safety Group Association
การฝึกอบรมหลักสูตร Marine Oil Loss Control
news_15-03-2019_7

สมาคม IESG จัดฝึกอบรมหลักสูตร Marine Oil Loss Control ระหว่างวันที่ 14-15 มีนาคม 2562 ณ โรงแรม โอ๊ควูด โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ จ.ชลบุรี โดยมีกัปตันธีรพล ประภากร จาก PTTGC กัปตันบำรุงเกียรติ ทองคำ และกัปตันฤทธิรงค์ แย้มวจี จาก Shell เป็นวิทยากร และยกตัวอย่างกรณีศึกษาจากประสบการณ์ตรงให้กับผู้เข้ารับฟังได้เป็นแนวทางในการควบคุมการสูญหายของน้ำมัน ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร คือ เพื่อให้องค์กรหรือพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการควบคุมและบริหารจัดการการขนส่งน้ำมันได้เพิ่มพูนความรู้และความเข้าใจในการควบคุมปริมาณน้ำมันให้ถึงลูกค้าหรือผู้รับน้ำมันได้เต็มตามจำนวนมากที่สุด