logo
สมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน
Oil Industry Environmental Safety Group Association
logo
สมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน
Oil Industry Environmental Safety Group Association
เข้าเยี่ยมชมระบบการขับขี่เชิงป้องกันอุบัติเหตุด้วยเครื่อง Driving Simulator
news_13-03-2019_3

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 คณะอนุกรรมการงานความปลอดภัยในการขนส่งทางบก (ITSSC) ได้เข้าเยี่ยมชมระบบการขับขี่เชิงป้องกันอุบัติเหตุด้วยเครื่อง Driving Simulator ณ บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด จังหวัดระยอง เพื่อช่วยผลักดันการบริหารจัดการด้านการขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมให้มีประสิทธิภาพ และยึดหลักปฏิบัติงานตามกฎหมายและระเบียบการขนส่ง และยังเป็นการเพิ่มทักษะการบริหารจัดการด้านการขนส่ง และการสร้างแนวความคิดใหม่ให้กับสมาชิกของคณะอนุกรรมการฯ อีกด้วย