logo
สมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน
Oil Industry Environmental Safety Group Association
logo
สมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน
Oil Industry Environmental Safety Group Association
Message from the Chairman

 

It is my honor to welcome all of IESG’s stakeholders to the IESG Web Site. Our IESG’s Mission is simply stated, “Work with members in the area of incident prevention and preparedness for effective responding to oil spill incident as well as to create credibility towards society”.  We, all members of this organization are proud to work together to protect people, communities and environment, and it also make good business sense.

I am committed to meeting our IESG’s Mission through supporting the Action Plan execution of the IESG Main Committee and Activities of each Sub-Committees to achieve the IESG Vision. Our focus area will continue on People Development, Setting the Operational Standard, Maintain Competency in Emergency Response Preparedness (people, plan and equipment) and Strengthen collaborative networking with relevant government agencies and organizations.

I encourage everyone to actively join IESG activities. Together, we’ll work safely, protect the environment and operate reliably and efficiently as we continue to provide energy our country requires in a sustainable way.

Lastly, I would like to thank every member of IESG and all of our stakeholders, in contributing to Incident Prevention and Prepare to Respond.

 

ผมมีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับสมาชิกทุกท่าน ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน เข้าสู่เว็บไซต์ของสมาคมฯ พันธกิจของสมาคมฯ ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนว่า “ทำงานร่วมกับสมาชิก ในด้านการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และการเตรียมความพร้อมในการแก้ไขหากมีน้ำมันรั่วไหลเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งร่วมกันสร้างความน่าเชื่อถือให้ปรากฎต่อสังคม”  สมาชิกทุกคนในองค์กรนี้จึงมีความภาคภูมิใจที่ได้ปฏิบัติงานร่วมกัน ในการที่จะปกป้องทรัพยากรบุคคล ชุมชน และสิ่งแวดล้อม และนั่นแสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจที่ดี

ผมมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามพันธกิจของสมาคมฯ ตลอดจนสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนงานของคณะกรรมการบริหารสมาคม และกิจกรรมของคณะอนุกรรมการต่างๆ ให้บรรลุผลสำเร็จตามวิสัยทัศน์ของสมาคมฯ เรามุ่งเน้นที่จะพัฒนาบุคลากร สร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน รักษาไว้ซึ่งความสามารถในการเตรียมความพร้อมที่จะตอบโต้ต่อภาวะฉุกเฉิน (ทั้งในด้านบุคลากร แผนฉุกเฉิน และอุปกรณ์) และเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานราชการและองค์กรที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มแข็ง

ผมขอเชิญชวนทุกท่านเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของสมาคมฯ เราจะทำงานบนพื้นฐานของความปลอดภัย ร่วมกันปกป้องสิ่งแวดล้อม และสร้างความน่าเชื่อถือในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการจัดหาพลังงานตามความต้องการของประเทศด้วยวิถีที่ยั่งยืน

สุดท้ายนี้ ผมขอขอบคุณสมาชิกของสมาคมฯ ทุกท่าน ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่ได้ช่วยเหลือและสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุและการเตรียมพร้อมในการโต้ตอบภาวะฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น

 

คุณชัยยศ กมลเทพเทวินทร์

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)