logo
สมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน
Oil Industry Environmental Safety Group Association
logo
สมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน
Oil Industry Environmental Safety Group Association
Objective Vision Mission

วิสัยทัศน์

Be the most trusted and effective organization in the coordination for collaborative efforts in incident prevention and management of emergency response associated with oil industry operations in Thailand.

เป็นองค์กรที่ได้รับความไว้วางใจ และมีประสิทธิภาพมากที่สุด ในการประสานความร่วมมือเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และการบริหารจัดการ เพื่อตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติการของธุรกิจอุตสาหกรรมน้ำมันในประเทศไทย

พันธกิจ

IESG Association has a mission to work with members in the area of incident prevention and preparedness for effective responding to oil spill incident as well as to create credibility towards society through the following actions.

Develop human resources’ knowledge and ability through arranging training for members and concerned parties.

 • Promote and support members and concerned parties to operate with standard.
 • Maintain the readiness of oil spill response equipment at all times.
 • Strengthen collaborative networking with relevant government agencies and organizations, in-country and internationally, to develop knowledge and capability for managing emergency situation.

สมาคมฯ มีพันธกิจในการดำเนินงานร่วมกับสมาชิก ในด้านการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และการเตรียมความพร้อมเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ หากมีการรั่วไหลของน้ำมันเกิดขึ้น รวมทั้งในการร่วมสร้างความน่าเชื่อถือให้ปรากฏต่อสังคม ด้วยการ

 • จัดให้มีการฝึกอบรมแก่สมาชิกและผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ความสามารถ
 • ส่งเสริมและสนับสนุนสมาชิกและผู้เกี่ยวข้องให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐาน
 • ดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์ขจัดคราบน้ำมันให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา
 • เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานราชการและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพในการจัดการภาวะเหตุฉุกเฉิน

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสมาคม

สมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน ได้รับการจัดตั้งเป็นองค์กรที่มิได้แสวงหากำไร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

 1. สร้างความร่วมมือระหว่างสมาชิกในการเสริมสร้างสมรรถภาพและความสามารถของบุคลากรในการป้องกันและแก้ไขการรั่วไหลของน้ำมันลงสู่ทะเลและบนบก
 2. ยกระดับมาตรฐานการจัดการ เพื่อความปลอดภัยและรักษาสิ่งแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมันไปสู่มาตรฐานสากล
 3. กระชับความร่วมมือและให้ความช่วยเหลือระหว่างกลุ่มสมาชิกในการบรรเทาและระงับอุบัติเหตุจากการประกอบกิจการหรือการลำเลียงและขนส่งน้ำมันปิโตรเลียม
 4. จัดตั้งและบำรุงรักษาศูนย์เครื่องมือป้องกันและขจัดน้ำมันรั่วไหล
 5. ร่วมมือและประสานงานกับส่วนราชการและองค์กรเอกชนทั้งในและต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขการรั่วไหลของน้ำมันลงสู่ทะเลและบนบก

ภารกิจหลักของสมาคม

 1. สำรวจและตรวจสอบความพร้อมของท่าเทียบเรือของบริษัทสมาชิกในด้านการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือสภาพแวดล้อม
 2. ฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้แก่พนักงานของบริษัทสมาชิก ตลอดจนเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง (หากประสงค์) เช่น กรมเจ้าท่า กองทัพเรือ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกรมควบคุมมลพิษ เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการรั่วไหลของน้ำมัน โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทั้งภายในและต่างประเทศ
 3. จัดหาอุปกรณ์ขจัดคราบน้ำมันที่เป็นส่วนกลางเพื่อที่จะช่วยเหลือกันระหว่างสมาชิกเมื่อเกิดอุบัติเหตุขนาดใหญ่เกิดขึ้น ทั้งนี้ได้มีการลงทุนในการจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ขจัดคราบน้ำมันทั้งในส่วนของแต่ละบริษัทและในส่วนกลางรวมมูลค่ากว่า 100 ล้านบาท
 4. ฝึกซ้อมการขจัดคราบน้ำมันเป็นประจำทุกปีร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องตามพื้นที่ปฏิบัติการในเขตต่างๆ เพื่อให้มีความชำนาญในการประสานงานร่วมกันในการขจัดคราบน้ำมัน รวมทั้งการฝึกซ้อมปฏิบัติการขจัดคราบน้ำมันขนาดใหญ่ตามแผนป้องกันและขจัดมลพิษเนื่องจากน้ำมันแห่งชาติ ร่วมกับกรมเจ้าท่า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกๆ 3 ปี
 5. ดูแลความปลอดภัยในการขนส่งน้ำทางเรือ โดยส่งเสริมให้มีการปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัยของเรือ ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงในการที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุในระหว่างการขนส่งน้ำมันทางเรือ
 6. เข้าร่วมและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของทางราชการที่เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหามลภาวะทางน้ำเนื่องจากน้ำมัน